Úvod

 

Vítejte na stránkách

  OBECNÍ KNIHOVNY STŘÍTEŽ NAD BEČVOU    

       

 

29. 8. 2018

V knihovně máme díky projektu nové počítače, juchůůů! Starý a nefunkční počítač v dětském oddělení byl tudíž nahrazen novým Takže milí čtenáři, děti, v úterý si určitě přijďte zasurfovat! Na počítači je dostupný také knihovní katalog, ve kterém si můžete zjistit a zkontrolovat, zda danou knížku v knihovně máme, zda je volná či vypůjčená, případně si ji můžete zarezervovat apod. Rádi vám se vším poradíme!

10. 7. 2018


Do knihovny jsme objednali nové knihy!!! Více než padesátka knih poputuje do knihovny v Rožnově, kde je zpracují a již brzy se můžete těšit na žhavé novinky! Také nám hromádku knížek věnoval pan Libor Fabián! Takových lidí si vážíme a děkujeme za dary!

19. 6. 2018

Sportovně střelecký klub Střítež nad Bečvou a Obec Střítež nad Bečvou zvou všechny dospělé i děti na DEN S ARMÁDOU A POLICIÍ ČR, který se bude konat v sobotu 23. 6. 2018 od 9:00 na fotbalovém hřišti Pod Hostýnem. Občerstvení zajištěno. Plakátek k nahlédnutí zde

15. 5. 2018

V knihovně jsou pro vás přichystány novinky!!! Více než padesátka titulů pro dospělé čtenáře i děti je připravena na vypůjčení!!! Neváhejte a přijďte si do knihovny pro novou knihu!

14. 4. 2018

V pátek 20. 4. 2018 se bude od 19:00 konat Noční čtení s Andersenem pro děti od 4. do 9. třídy. Akce se koná na místní faře. Pro všechny zájemce jsou přihlášky na akci v knihovně.

28. 2. 2018

Obecní knihovna ve spolupráci s Mateřskou školou pořádá další ročník akce na podporu čtenářství Noc s Andersenem. Tentokrát bude hlavním tématem Pejsek a kočička. Akce se uskuteční v pátek 16. března 2017 a je určena předškolákům a dětem 1., 2. a 3. tříd ZŠ. Kapacita omezena! Přihlášky budou k dispozici ve školce, možnost zaslání přihlášky i elektronicky. Termín podání přihlášek je v úterý 13. března. Těšíme se! 

28. 2. 2017

I v letošním pořádá Obecní knihovna ve spolupráci s Mateřskou školou další ročník akce na podporu čtenářství Noc s Andersenem. Tentokrát bude hlavním tématem fenomenální Čtyřlístek. Akce se uskuteční v pátek 31. března 2017 a je určena předškolákům a dětem 1., 2. a 3. tříd ZŠ. Kapacita omezena! Přihlášky budou k dispozici v knihovně a ve školce. Termín podání přihlášek je v úterý 21. března. Těšíme se! 

15. 11. 2016

Do knihovny byly dovezeny nové knihy :)! Těšit se můžete na více jak padesátku nových titulů! A to není všechno, do konce roku do našeho fondu jistě ještě něco přibude! Přijďte se podívat!

18. 4. 2016

Děkujeme mnohokrát všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili akce UKLIĎME STŘÍTEŽ!!! Fotografie si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.

11. 4. 2016

V sobotu 16. dubna se uskuteční druhý ročník dobrovolnické akce UKLIĎME ČESKO - UKLĎME STŘÍTEŽ NAD BEČVOU. Záleží vám na obci, v níž žijete? Přijďte v sobotu a pomozte nám uklidit nepořádek v naší obci. Sraz účastníků je v 8:30 před Obecním úřadem. Rukavice i pytle jsou zajištěny.

10. 4. 2016

Z pátku 1. dubna na sobotu 2. dubna 2016 se konala v pořadí již třetí střítežská Noc s Andersenem -tentokrát s Karlem IV. Fotografie si můžete prohlédnout s složce Fotogalerie. Děkujeme všem účastníkům:) Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci akce podíleli - takže díky Market, Žanet, Marti, díky oběma Katkám, Martě, Zuzce, díky též Meldymu, Dankovi, Liborovi, Janě, Fildovi a Ondrovi, Zuzce. Velké poděkování patří hasičům a myslivcům a hlavně mateřské školce za poskytnutí prostor. DÍKY MOC!

 21. 3. 2016

BRAVO!!! Velmi nás těší úspěch tří Střítežanů - Filipa Dobeše, Nely Gerlové a Terezy Cábové - v okresním kole literární soutěže O poklad strýca Juráša! Velká gratulace!!! Vyhlášení okresního kola proběhlo ve čtvrtek 17. března v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí a vítězové tak automaticky postupují do kola krajského, které se bude konat v květnu v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně!
V krajském kole budeme držet pěsti!!! Fotogalerie z akce je dostupná zde.

7. 3. 2016

Milí čtenáři, obecní knihovna ve spolupráci s Mateřskou školou Střítež pořádá již třetí ročník akce NOC S ANDERSENEM, tentokráte s KARLEM IV. Akce se uskuteční 1. dubna 2016 a je určena pro předškoláky a žáky 1., 2. a 3. tříd. Kapacita je omezena! Přihlášky jsou k dispozici v knihovně nebo ve školce. Uzavírka přihlášek je 22. března. Těšíme se na vás!

4. 1. 2016

Všem čtenářům a uživatelům knihovny bychom chtěli poděkovat za přízeň v roce 2015 a do nového roku 2016 popřát všem především pevné zdraví!!! Vaše obecní knihovna 

23. 10. 2015

Ve čtvrtek 22. října 2015 již potřetí ocenil Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně práci veřejných knihoven v regionu, jejich přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb a jejich mimořádné počiny. Milí čtenáři, získala krásné ocenění Knihovnice roku 2015 Zlínského kraje. Článek s fotografiemi je dostupný zde.

Děkuju mnohokrát obecnímu úřadu za podporu knihovny, naší střediskové knihovnici Renatě Vinklerové, mému zaměstnavateli, ale především vám, čtenářům. Bez vás by má práce neměla smysl. Díky moc!!! Vaše Karolína.

 7. 10. 2015

 Jste spokojeni se službami knihovny? Vyjádøete svùj názor. Vyplňte krátký dotazník:). Dotazník je k dispozici zde. Za vyplnění dotazníku předem DĚKUJEME:)!!! Váš názor je pro nás důležitý. Chceme vědět na čem jsme, co zlepšovat a na čem pracovat. Takže díky!

 

 

 

 

Velmi se omlouváme za chyby v diakritice v příspěvcích níže. Na odstranění závad pracujeme. Děkujeme za pochopení.

1. 9. 2015

Milí ètenáøi,

dovolte nám, abychom Vás upozornili na aktualizaci knihovního øádu, vèetnì Ceníku služeb, který byl schválen Radou obce. Knihovní øád je k dispozici zde, prohlédnout si jej mùžete také v obecní knihovnì. Zmìnily se pøedevším ceny poskytovaných služeb. Meziknihovní výpùjèní služba byla zpoplatnìna (10,- Kè za knihy z MVK Vsetín, MìK Rožnov a MìK Valašské Meziøíèí ; 100,- Kè z jiných knihoven), ceny ètenáøských poplatkù zùstaly stejné. Dávat pozor by si mìli pøedevším chorobní nevraceèi knih, jelikož sankèní poplatky byly navýšeny. Dìkujeme za pochopení.

30. 6. 2015

Neustále se vás snažíme zásobovat novinkami. Tentokráte do knihovny dorazily zpracované dary od našich ètenáøù. Mnohé detektivky do knihovny vìnovala paní Miroslava Hlaváèová, pøevážnì dìtské knihy jsme pak dostali od paní Vìry Bìlunkové. Pøijïte si vybrat!!!

Máte i vy ve své knihovnì tituly, na které se práší a rádi byste, aby byly smysluplnì využity? Darujte nám tyto knihy do knihovny a dejte jim šanci. U nás se knihy budou toèit:).

18. 5. 2015

Do knihovny dorazila nová èervená cirkuace a také témìø více jak tøicítka nových knih. Seznam movinek si mùžete prohlédnout zde

19. 4. 2015

DÌKUJEME VŠEM dobrovolníkùm, kteøí se zúèastnili sobotní akce UKLIÏME ÈESKO - UKLIÏMESTØÍTEŽ NAD BEÈVOU. Velké podìkování patøí hlavní iniciátorce Kamèi Gálikové, dìkujeme také obci za dodané pamlsky a pití. V sekci fotogalerie pøinášíme pár fotografií dokumentující úspìch akce. Napoèítali jsme celkem 46 lidí! Výborné! Dìkujeme všem. A pøíští rok zas!

3. 4. 2015

Obecní knihovna se ve spolupráci s Obcí Støítež nad Beèvou a místními organizacemi zapojí do celostátní úklidové akce UKLIÏME ÈESKO. Akce se uskuteèní dne 18. dubna v dopoledních hodinách. Záleží vám na obci, v níž žijete? Zapojte se a pøijïte pomoct uklidit naši obec!!!

25. 3. 2015

Milí pøátelé, nocležníci a rodièe nocležníkù, pozor pozor ZMÌNA!!! Letošní Noc s Andersenem startuje oproti pùvodnímu plánu O HODINU DØÍVE, zaèínáme tedy v 17:00 hod. Poèítejte s tím prosím. Dìkujeme za pochopení.

27. 2. 2015

I letos se mùžete tìšit na støítežskou Noc s Andersenem, tentokráte s pohádkami Jana Drdy! Zažijte noèní putování spolu s èerty a hastrmany!!! Akce se koná 27. 3. 2015 a je urèena pøedškolákùm a žákùm 1. stupnì ZŠ. Pøihlášky jsou k dispozici v Obecní knihovnì a v Mateøské školce. Uzávìka podání pøihlášek je v úterý 17. bøezna.

 

27.1.2015

Milí pøátelé, víte o tom, že si mùžete své ètenáøské konto zkontrolovat z klidu domova, podívat se, které knihy máte vypùjèené a v pøípadì potøeby si knihy i prodloužit? ANO, ano ano!

Pomocí jednoduchého manuálu, který jsme pro vás sestavili, nebude již nic snazšího:)! Mrknìte, ať víte jak na to. Návod je dostupný zde

9.12.2014

Oznamujeme všem ètenáøùm a uživatelùm, že obecní knihovna bude v úterý 23. prosince a 30. prosince 2014 uzavøena. Tìšit se na vás budeme opìt v lednu - 6. ledna 2015:)!

Zároveò bychom všem obèanùm rádi popøáli poklidný pøedvánoèní èas, pøíjemné prožití vánoèních svátkù a všechno dobré v novém roce 2015!

2. 12. 2014

Do knihovny dorazily nové knihy - více jak 130 knih z cirkulaèního souboru a také nová várka knih obohacující náš fond (v tomto roce poslední). Pøijïte si nìco vypùjèit!

30. 11. 2014

V sekci Fotografie  si mùžete prohlédnout fotografie z autorského ètení s paní Alenou Mornštajnovou, stejnì tak jako pár fotografií z prodejní výstavy, která se konala u pøíležitosti Slavnostního rozsvìcení vánoèního stromku u nás v knihovnì.

14.10. 2014

Valašskomeziøíèská autorka a pøekladatelka Alena Mornštajnová, autorka románu Slepá mapa, pøislíbila, že navštíví naši knihovnu a o své knize pohovoøí. Nenechte si ujít literární besedu, která se uskuteèní ve støedu 26. listopadu v 18:00 hod.

10.10.2014

Do knihovny dorazily po prázdninách nové knihy - historické romány Bernarda Cornwella, detektivní romány z edice Pùvodní èeská detektivka, nebo krásné knihy pro dìti a mládež. Pøijïte si vybrat! A nezapomeòte - mùžete si vyplnit Tip na nákup knihy a ovlivnit tak to, jak bude vypadat knihovní fond knihovny. Takže pokud máte nìjaké tipy - šup šup:). Díky

8. 10. 2014

Díky všem ètenáøùm, kteøí se zúèastnili akce VYZDOB SI SVOU KNIHOVNU v rámci celostátní akce Týden knihoven 2014 a pomohli nám zvelebit naši knihovnièku. DÍKY VŠEM! Fotografie z akce si mùžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.

29.9.2014

V rámci TÝDNE KNIHOVEN (6.-12. øíjna) zveme všechny dìti i jejich maminky, tatínky, babièky, dìdeèky, tetièky a strýèky a pøátele knihovny na odpolední tvoøení z papíru - akci VYZDOB SI SVOU KNIHOVNU. Akce se uskuteèní v ÚTERÝ 7. ØÍJNA v obecní knihovnì OD 17:00 DO 19:00 HODIN.
S sebou: nùžky, staré CD a pro dìti pøezùvky. TÌŠÍME SE NA VÁS !!!

26.9. 2014

Dne 30.9. 2014 zahajujeme VÝPRODEJ VYØAZENÝCH KNIH. 1 kniha = 10,- Kè. Akce potrvá po dobu mìsíce øíjna v obecní knihovnì. Tak neváhejte a pøijïte si vybrat!

19. 8. 2014

Milí ètenáøi, v úterý 19. 8. 2014 se uskuteènilo slavnostní otevøení novì zrekonstruované knihovny. Fotografie z akce si mùžete prohlédnout v naší fotogalerii. Vìøíme, že se vám bude nová knihovna líbit a že se k nám rádi budete vracet. Nezapomeòte - jsme tu pøece pro váááás!!! Vždy v úterý od 15:00 do 18:00.

15. 8. 2014

Obec Støítež nad Beèvou srdeènì zve všechny ètenáøe, dìti a obèany na ZNOVUOTEVØENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY PO REKONSTRUKCI. Akce probìhne v úterý 19. 8. 2014 v 16:00 v prostorách knihovny. Plakát si mùžete prohlédnout zde

19. 6. 2014

Milí ètenáøi, TØIKRÁT HURÁ - budeme modernizovat:)!!!
Obecní knihovna uspìla s projektem "Modernizace knihovny Støítež nad Beèvou", který byl na poèátku roku podán v rámci 9. výzvy MAS Rožnovsko. V prùbìhu prázdnin byl mìlo dojít k realizaci. Pøedbìžnì bychom proto chtìli informovat, že na pøelomu èervence a srpna bude knihovna zavøená. Upøesnìní samozøejmì vèas pøineseme.

10. 6. 2014

Máte oblíbeného autora èi knihu, která by podle Vás v naší knihovnì nemìla chybìt??? Chcete upozornit na zajímavou novinku? V knihovnì mùžete novš vyplnit formuláø Tip na nákup knihy (nebo nám mùžete napsat na email knihovnasnb@seznam.cz).

5.6.2014

Do knihovny se snažíme nakupovat knihy, o které máte zájem! Trvale vysoký zájem je o knihy Vlastimila Vondrušky - novì se mùžete tìšit na šest nových titulù od tohoto autora. Ale nebojte - není to vše:). Tìšit se mùžete na detektivky od Jo Nesba, bestseller Zlodìjka knih, Táòu Keleovou-Vasilkovou, Petru Hùlovou, Elizabeth Haran a další. Seznam všech knih si mùžete prohlédnout zde.

16.5.2014

Do knihovny byly dovezeny nové knihy! Velká èást knih pro dìti a mládež byla nakoupena díky finanènímu pøíspìvku firmy Vacuum servis s.r.o. Každá taková kniha je oznaèena samolepkou informující o tom, že byla zakoupena díky daru. Firmì Vacuum servis tímto velmi srdeènì DÌKUJEME!!! Seznam všech knih nakoupených díky akci Noc s Andersenem si mùžete pøeèíst zde.

2.5.2014

Do knihovny byl pøivezen nový èervený cirkulaèní soubor èítající témìø 130 knih a také výmìnný soubor CD-èek:). Seznam knih výmìnného souboru si mùžete prohlédnout zde. Seznam CD je dostupný zde

25. 2. 2014

!!!HISTORICKY PRVNÍ STØÍTEŽSKÁ NOC S ANDERSENEM!!! Ode dneška až do 18. bøezna 2014 si všichni zájemci z øad dìtských ètenáøù - pøedškoláci a žáci 1. stupnì ZŠ - mohou pøijít do knihovny nebo do Mateøské školky pro pøihlášku na NOC S ANDERSENEM!!! Tentokráte s komisaøem Vrťaťapkou. Plakátek na akci si mùžete prohlídnout zde

29. 1. 2014

Cirkulaèní soubory (modrý a èervený), které obohacují náš stálý knihovní fond, byly doplnìny o ŽLUTÝ CIRKULAÈNÍ SOUBOR:). MÙžete se tak tìšit na více jak tøi desítky knih nových knih. Cirkulaèní fond je nakupován Masarykovou veøejnou knihovnou ve Vsetínì z finanèních prostøedkù Zlínského kraje a je v knihovnách okresu vždy po dobu jednoho roku. Seznam knih žlutého cirkuláku je dostupný zde

9. 1. 2014

Vítáme vás v novém roce a tìšíme se na vaši návštìvu! Pøiïte nás navštívit a zajisté nebudete litovat:). Naše služby jsou tu pro vás!!!  Nejste u nás zaregistrováni? Nevadí, jednoduše z vás našeho ètenáøe udìláme:). A ceny zùstávají stejné, my nezdražujeme:). Roèní poplatek èiní - 25,- Kè pro dìti a dùhodce, 40,- Kè pro dospìlé. No øeknìte, není to nádhera? Kromì bohaté nabídky knih pro dìti a mládež a dospìlé ètenáøùm nabízíme širokou škálu èasopisù a novì také spoleèenské hry na zálohu 200,-Kè, která vám bude po vrácení hry vrácena:). Pøijïte, tìšíme se na vás!!!

 

  12. 12. 2013

Rádi bychom vám všem jménem Obecní knihovny ve Støíteži nad Beèvou popøáli krásné, klidné, nièím nerušené a láskou naplnìné vánoèní svátky a šťťastný vstup do nového roku :). Rádi vás po celý pøíští rok v knihovnì uvidíme!!! Nezapomínejte, že jsme tu pøedevším a právì pro vás!

24. 10. 2013

Zveme všechny spoluobèany na výstavu "STØÍTEŽ VE STARÉ FOTOGRAFII" uspoøádanou k 95. výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky. Po dobu MÌSÍCE LISTOPADU ji mùžete shlédnout u nás, v obecní knihovnì a to vždy v ÚTERÝ OD 15:00 DO 18:00 hodin. Slavnostní zahájení probìhne v pondìlí 28. 10. 2013 v 19:00 hodin, kdy bude promítnut krátký film ze støítežské továrny p. Trèky. JSTE SRDEÈNÌ ZVÁNI!!!

11. 10. 2013

Do knihovny v pátek dorazily nové knihy. Èeká zde na vás více jak ètyøicítka titulù všech žánrù - tìšit se mùžete na skvìlé detektivky, historické romány od Bernarda Cornwella èi Jana Bauera, nechybí ani autorky jako Beatrice Small, Catherine Coulter, Dorothy Garlock èi Linda Howard. Ani na dìti jsme nezapomnìli!

8. 10. 2013

 

Milí ètenáøi, naši uživatelé, PùJèUJEME SPOLEèENSKÉ HRY :). V knihovnì si od nynìjška mùžete vypùjèit jednu ze šesti spoleèenských her od spoleènosti Albi!

Myslíte si, že takové vìci do knihovny nepatøí? Kdepak, nejrùznìjší spoleèenské hry se stále èastìji stávají souèástí knihoven a pøirozenou službou, která je ètenáøùm poskytována. Moderní deskové jsou populární volnoèasovovou aktivitou, která se stává která umožuje pøíjemnì strávit èas s rodinou a pøáteli a zároveò rozvíjí myšlení. Všechny hry se budou pùjèovat na VRATNOU KAUCI 200,- Kè na základì podepsání výpùjèního protokolu, abychom zabránili pøípadnému poškození a špatnému zacházení s hrami.

26. 9. 2013

Národní knihovna Èeské republiky dnes zveøejnila velký statistický prùzkum ètenosti v Èeské republice. "Neuvìøitelná èísla! Až 84 % z nás pøeète roènì jednu knihu. Ale! Možná je jen potíž v tom, že nìkteøí respondenti za knihu považují i návod od praèky..." Aha.

Jak jste na tom se ètením vy??? Ètete, navštìvujete knihovnu, kupujete si knihy? Pøipojujeme odkaz na zajímavou talk show na téma "ÈTEME! ALE CO?" Mrknìte se:). www.ceskatelevize.cz/porady/10624468192-artefakta/313294340160004-artefakta-miroslava-balastika/

9. 9. 2013

Tøikrát hurá!!! Pro všechny naše ètenáøe a fanoušky máme velmi potìšující zprávu - Obecní úøad nám pøidìlil nástìnku naproti hotelu Kvìtoò! Dìkujeme. Od nynìjška máte tedy možnost sledovat dìní obecní knihovny také zde. Až pùjdete kolem, nezapomeòte se u ní zastavit:)!

2. 9. 2013

Dáváme všem na vìdomí, že v sousední obci bude tento víkend rušno:). Obecní úøad Zašová zve všechny na IX. Zašovské slavnosti, které se konají dne 7. 9. 2013. Velkým tahákem je vystopení Lenky Filipové (od 18:00), na programu jsou také Olympic revival, Zašovský chrámový sbor nebo ZUŠ B-Art. Èeká vás také bohatý doprovodný program. Tak neváhejte a pøijïte. Více info na našem facebooku www.facebook.com/knihovnasnb. 

26. 8. 2013

V knihovnì jsou pro vás k dispozici nové knihy!!! Mùžete se tìšit napøíklad na tøetí díl Pøemyslovské epopeje, novou Naïu Horákovou, Stanislava Èešku, Irenu Obermannovou. Pro dìti a mládež tu máme další díl malého poseroutky, Analfabetu Negramotnou, Nepolepšitelné dìti ze sídla Ashton, Ostrov v Ptaèí ulici nebo... Pøijïte a zajisté si vyberete!

21. 8. 2013

Máme novou e-mailovou adresu knihovnasnb@seznam.cz, na kterou nás mùžete kontaktovat se svými prosbami, žádostmi, radostmi i starostmi. Pokud vám nìco, co se týká naší knihovny, leží na srdci, sem s tím.

29. 7. 2013

Online katalog je v souèasné dobì nedostupný. Na odstranìní veškerých potíží pracujeme. Dìkujeme za pochopení.

16. 7. 2013  

Do knihovny dorazily nové knihy!!! Prozatím je jich jen pár (na zbytek si musíme ještì chvíli poèkat), ale mùžete se tìšit napøíklad na Hájíèkovu Rybí krev, která pøed nedávnem získala cenu Magnesia Litera, na román Nšmci od Jakuby Katalpy nebo tøeba na knihu vzpomínek Madeleine Albrightové Pražská zima.

2. 7. 2013

Snažíme se jít s dobou a založili jsme knihovnì facebook!!! Naším cílem není pouze informovat o knihovnì, jejím fungování, novinkách, knihách a èetbì, ale také poskytovat informace, které se týkají naší obce a dávat tipy na zajímavé kulturní a spoleèenské události v okolí. A nejen to. Rádi bychom se do budoucna stali dùležitým komunikaèním prostøedkem pro naše obyvatele...:) 

 

Máte facebook? Pøidejte se k nám, lajknìte si nás:)! Naleznete nás

 2. 7. 2013

Omlouváme se, ale nedopatøením byly odstranìny veškeré pøedchozí pøíspìvky. Bohužel se nám nepodaøilo informace získat zpìt a vrátit tak stránku do pùvodní podoby. Dìkujeme za pochopení.

 

Srdeènì Vás všechny zveme na AUTORSKÉ ÈTENÍ. Valašskomeziøíèská autorka a pøekladatelka paní ALENA MORNŠTAJNOVÁ, autorka románu SLEPÁ MAPA, pøislíbila, že navštíví naši knihovnu a o své knize pohovoøí. Nenechte si ujít tuto akci která se uskuteèní ve støedu 26. listopadu v 18:00 hod v obecníé knihovnì.