Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny Střítež nad Bečvou

 

1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan. Osoby starší 15ti let předloží občanský průkaz a svým podpisem na přihlášce se zavazuje k plnění všech ustanovení výpůjčního řádu a k respektování pokynů pracovníků knihovny. Děti do 15ti let se mohou stát čtenáři knihovny jen se souhlasem rodičů nebo jejich zákonných zástupců. Rodiče svůj souhlas stvrdí podpisem na přihlášce dítěte. Čtenářem se může stát i cizí státní příslušník na základě předložení povolení k pobytu, cestovního pasu.

2. Po zaplacení poplatku, který činí

  • 40,- Kč dospělí

  • 25,- Kč děti, studenti, učni, důchodci

bude čtenáři vystaven čtenářský průkaz, který je nepřenosný a opravňuje jeho nositele k půjčování literatury v příslušné knihovně. Při ztátě čtenářského průkazu zaplatím čtenář za vystavení nového průkazu 10,- Kč.

3. Čtenář si může půjčit nejvíce 5 knih, 5 časopisů a 5 hudebnin. Výjimku povoluje knihovník. Vypůjční lhůta činí 1 měsíc, u vybraných titulů 14 dnů. Na požádání čtenáře může být výpůjční lhůta prodloužena, pokud knihu nepožadují další čtenáři. Výpůjčky časopisů se neprodlužují. Literaturu, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven.

4. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihu ve stanovené lhůtě v neporušeném stavu. Čtenáři, který knihu včas nevrátí, bude zaslána upomínka a zaplatí poplatek

  • 1. upomínka 5,-

  • 2. upomínka 15,-

  • 3. upomínka 25,-

Jednotlivé upomínky se rozesílají v 10ti denních intervalech po předchozí upomínce. Zůstanou-li bez účinku, bude knihovna vymáhat knihy soudní cestou. Veškeré soudní výlohy hradí čtenář.

5. Čtenář je povinnen hlásit zjištěné poškození knih ihned při jejich půjčování. Případné poškození zjištěné knihovnou při vrácení jde na vrub čtenáře.

6. V případě ztráty, zničení nebo poškození knihy nebo časopisu je čtenář povinen způsobenou škodu nahradit                                                                                                                                                                      

          a) stejným výtiskem téhož díla

          b) finanční náhradou (cena knihy při jejím nákupu)

Ve všech případech se připočítává poplatek 40,- Kč u knihy a 20,- Kč u časopisu (manipulační poplatek). O způsobu náhrady rozhodne knihovnice.

V případě ztráty, zničení nebo poškození knihy z výměnného cirkulačního souboru (knihyy označené červeným nebo modrým proužkem) je čtenář povinen způsobenou škodu nahradit                                                                                                                                                                      

          a) stejným výtiskem téhož díla

          b) finanční náhradou (cena knihy při jejím nákupu)

Ve všech případech se připočítává poplatek 100 ,- Kč (manipulační poplatek). Manipulační poplatek je stanoven knihovním řádem Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, jejíž majetkem jsou knihy z cirkulačních souborů.

7. Čtenář je povinen                                                                                                                                                   

          a) nahlásit v knihovně změnu jména, bydliště, čísla OP

          b) uvědomit knihovnu neprodleně o ztrátě čtenářského průkazu

8. Práva a povinnosti čtenářů zanikají

          a) odhlášením

              b) odnětím průkazu při nedodržení ustanovení výpůjčního řádu a nerespektování pokynů knihovníka.